19/06/2021

Ảnh Buổi Sinh Hoạt Số 4

Tầm quan trọng của chữ Tâm lại tiếp tục được đào sâu phân tích, đàm đạo và trao đổi trên cơ sở giáo lý của Nhà Phật cũng như những vấn đề ứng dụng vào đời sống thực tiễn cuộc sống. 

Khai mở chữ Tâm như thế nào.

Khi sáng Tâm là sáng Đạo, mỗi buổi sinh hoạt CLB, chúng tôi mong muốn, tất cả những hội viên khi tham gia sẽ là những “người lính tiên phong” giúp cho gia đình, bạn bè, những người ta có duyên gặp gỡ trong cuộc sống có một cái nhìn đúng theo chuẩn của thiên lý, chuẩn theo quy luật hoàn hảo của trời đất.

Tâm phải tu, tâm phải luyện và Đức Phật đã dạy ngọc báu để ngay trong ta, nó chính là cái cốt ở tâm, báu vật để trong nhà, chúng ta không phải tìm cầu ở đâu.

Đức Phật ở Ấn Độ cách chúng ta hơn 2000 năm cũng là một con người bằng xương bằng thịt. Ngài đã tự mình tìm ra con đường chân tu, tự mình giác ngộ và giải thoát. Ngài là Bậc Thầy của cả Chư Thiên và loài người – Bậc thế gian giải.

Và ở Việt Nam, chúng ta cũng tự hào có một vị Vua, đó là ngài Trần Nhân Tông, sau khi hoàn thành những sứ mệnh lớn lao Ngài về non thiêng Yên Tử tu hạnh đầu đà. Ngài để lại tất cả dưới chân núi. Sau những năm tháng tu luyện ngài lại xuống núi, lại mang Đạo nhập thế. Ngài là một vị Vua trí tuệ trong lịch sử nước ta. Ngài là một tấm gương, một viên ngọc báu của Việt Nam.

Còn chúng ta bao năm sống trên cuộc đời này đã mấy ai nghĩ đến việc tìm hiểu tâm mình để tu sửa để hướng đạo, để nhận ngay lợi ích cho chính mình và người thân. Nhằm thay đổi, nâng cao chất lượng sống, chất lượng tâm. Để hướng đến một đời sống thứ 3 là đời sống tâm linh chân chính.

Chính vì lý do đó mà CLB Thức Thiện Tâm ra đời để có được những buổi sinh hoạt, trao đổi đàm đạo như thế này. Nhận thức đúng về chữ Tâm để chúng ta chọn phương pháp đúng. Chúng ta tu tâm để làm người. Và Đạo cao nhất là đạo làm người. Trong tất cả các tôn giáo lớn, kinh pho có ngàn vạn quyển thì cũng chỉ dạy chúng ta thấu tỏ, nhận thức, phương pháp, để chúng ta làm người, làm sao cho chữ người tỏa sáng và chữ con phải nhỏ đi.

Tôi xin thưa tất cả các quý vị, đạo làm người chúng ta phải dùng tâm để nhận thức. Bàn tay chúng ta có 5 năm ngón tương đương với: Đạo làm con, Đạo vợ chồng, Đạo làm cha mẹ, Đạo với giang sơn đất nước và Đạo với trời đất. Tạo hóa sinh ra con người, càn khôn vũ trụ đặt trong bàn tay này. Khởi nguồn bắt đầu từ nhận thức như trong Bát Chánh Đạo Đức Phật đã dạy, mỗi người chúng ta cần có chánh kiến.